KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN N8M HỌC 2012 - 2013 CỦA LÝ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Lý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:31' 05-03-2013
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG TH ĐẠ M’RÔNG

Số: 05/KH - THĐMR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐạ M’rông, ngày 14 tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Năm học 2012 – 2013

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐTcủa ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 26/2012 TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT ngày 24/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT Đam Rông ngày 25/01/2013 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Trường tiểu học Đạ M’rông xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012 - 2013 như sau:
I/ MỤC ĐÍCH:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
Nhằm trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012-2013.
II/ ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Giáo viên đang giảng dạy tại trường TH Đạ M’rông. Bao gồm: 20 giáo viên.
          III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BDTX.
          1. Khối kiến thức bắt buộc:
          1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc tiểu học
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
* Nội dung: thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học tiểu học.
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện.)
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Nội dung: Thực hiện chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương và phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn: (Gọi là nội dung bồi dưỡng 3).
Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
  Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học. 
Mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo  Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012. Nội dung đăng kí:
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục.
Tăng cường năng lực